انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 28 سپتامبر 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 21 سپتامبر 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 20 جولای 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 13 جولای 2023 Manitoba Provincial Nominee Program 13 Jul 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 29 جون 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 15 جون 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 18 می 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 20 آوریل 2023
انتخاب استانی منیتوبا پذیرش 6 آوریل 2023
برگزاری انتخاب استانی منیتوبا 23 مارچ 2023