• برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

برنامه های مختلف اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری، امکانات خوبی برای افراد سرمایه گذار ایجاد میکند که افراد واجد شرایط، اقامت یک کشور دوم یا  پاسپورت این کشور را در مدت زمان کوتاهی دریافت کنند.

یکی از موانع بزرگ و گاها ناشناخته در مقابل سرمایه گذاران و تجار، محدودیت جغرافیایی سرمایه گذاری و کلا محدودیت جغرافیایی و تردد بین کشورهاست. با داشتن اقامت دائم و یا شهروندی کشور دوم تا حد زیادی این موانع از بین می رود. دست کم در یک دهه گذشته با افزایش بی سابقه و سریع تعداد علاقمندان به دریافت اقامت و شهروندی دوم مواجه هستیم و به طور همزمان بر تعداد کشورهایی که اقامت و شهروندی را در ازای انواع متفاوت سرمایه گذاری اعطا میکنند افزوده شده است.

مسلما با افزایش اینچنینی تقاضا،  درخواست کنندگان در آینده نزدیک بهای سنگینتری برای دریافت شهروندی و اقامت کشور دوم پرداخت خواهند کرد و پیشگامان پیوستن به دهکده جهانی برندگان این مسابقه خواهند بود.

آی تی سی در خدمت متقاضیان مهاجرت به کشورهای زیر میباشد