• مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک : متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر کبک که قصد دارند در مونترال یا شهر دیگری در استان کبک زندگی کنند بر اساس مجموعه ای از فاکتورها یا به عبارت دیگر یک سیستم امتیازی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این سیستم به منظور نشان دادن احتمال موفقیت اقتصادی متقاضی در کبک طراحی شده است. متقاضیانی که تحت سیستم گزینش مهاجر کبک واجد شرایط باشند، یک گواهی گزینش مهاجر کبک ( CSQ) برای آنها صادر می شود.

فاکتورهای گزینش مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

متقاضیان حرفه ای/ کارگر ماهر به منظور واجد شرایط بودن برای گواهی گزینش مهاجر کبک باید امتیازات کافی را در سیستم گزینش مهاجر کبک کسب کنند. یک متقاضی بدون همسر باید حداقل 49 امتیاز براساس فاکتورهای زیر کسب کند. یک متقاضی همراه با همسر  باید حداقل 57 امتیاز کسب کند.

فاکتورهای سیستم گزینش مهاجر کبک به شرح زیر هستند:

عامل گزینش امتیاز
تحصیلات حداکثر 28 امتیاز
تجربه حداکثر 8 امتیاز
سن حداکثر 16 امتیاز
تسلط بر زبان حداکثر 22 امتیاز
اقامت به همراه خانواده در کبک حداکثر 8 امتیاز
ویژگی های همسر حداکثر 16 امتیاز
پیشنهاد شغلی معتبر حداکثر 10 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها 42 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل 50 امتیاز
فرزندان حداکثر 8 امتیاز
خودکفایی مالی حداکثر 1 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان تنها 49 امتیاز
امتیاز قبولی برای متقاضیان متاهل 57 امتیاز

کارگران ماهر کبک براساس عوامل گزینش برنامه کارگر ماهر کبک ارزیابی نمی شوند. سازمان اقامت و مهاجرت کانادا متقاضیانی که معیارهای گزینش مهاجرت کبک را برآورده سازند را پذیرش می کند.

فرایند مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص کبک

 • مرحله 1:

  ارسال یک درخواست برای گواهی گزینش مهاجر کبک به سازمان MIDI

 • مرحله 2:

  صدور گواهی گزینش مهاجر کبک برای متقاضی و هر فرد وابسته به آن پس از یک ارزیابی کامل توسط MIDI

 • مرحله 3:

  ارسال یک درخواست مجزا برای دولت کانادا جهت اخذ ویزای اقامت دائم

 • مرحله 4:

  بررسی های پزشکی و امنیتی و صدور ویزای اقامت دائمی

هزینه ها

هزینه ارسال درخواست برای برنامه گزینش مهاجر کبک: 773 دلار کانادا برای متقاضی اصلی و 166 دلار کانادا برای هر یک از وابستگان همراه

هزینه دولتی فدرال: 550 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 550 دلار کانادا برای همسر، 150 دلار کانادا برای هر فرزند

هزینه حق اقامت دائم: 490 دلار کانادا برای متقاضی اصلی، 490 دلار کانادا برای همسر

ارزیابی رایگان مهاجرت

پرسشنامه رایگان ما را تکمیل نمائید. ما شرایط شما را با توجه به کلیه برنامه ی مهاجرتی کانادا و سایر کشورها بررسی می کنیم و نتیجه را ظرف 48 ساعت برای شما ارسال خواهیم کرد.