همکاری با ITC

شما می توانید همکار رسمی ITC شوید و بسادگی سرمایه گذاران را به ما معرفی نمائید.

ما در تلاش هستیم تا با گسترش شبکه خود به سرمایه گذاران در تمامی نقاط جهان دسترسی داشته باشیم. همکاری با ما می تواند درآمدی مستمر برای شما به همراه داشته باشد مخصوصا اگر شما به شبکه ی وسیعی از سرمایه گذاران کلان یا افراد ثروتمند دسترسی داشته باشید.

لطفا اندک اطلاعاتی از خود در اختیار ما قرار دهید :