مهاجرت به بریتیش کلمبیا

مهاجرت به بریتیش کلمبیا در قالب برنامه انتخابی استان ها از جمله استان بریتیش کلمبیا امکان پذیر است.برنامه انتخابی استانی کانادا  Provincial Nominee Programs ، این امکان را در اختیار استان ها و قلمروهای کانادا می دهد تا با ارائه برنامه های منتوع مهاجرت به کانادا متقاضیان بتوانند منطقه مورد نظر خود را برای اقامت و زندگی انتخاب نمایند. در هر منطقه جغرافیایی کانادا که شامل استانها و قلمروها می شود، بطور اختصاصی اداره مهاجرت هر استان، برنامه های انتخابی استان مربوط به خود را تدوین و معرفی می نمایند.

بیش از 80 برنامه انتخابی استانی در سرتاسر کانادا وجود دارد. بریتیش کلمبیا هم برای استان خود، 4 برنامه مهاجرت به کانادا در قالب برنامه های مهاجرت بریتیش کلمبیا که شامل برنامه تجاری، برنامه کارآفرینی صدهزاردلاری، برنامه اکسپرس انتری و برنامه کارگران ماهر می شود را ارائه نموده است .

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

روش های سرمایه گذاری و کارآفرینی استانی برای سرمایه گذاران روش مناسبی برای مهاجرت به کانادا می باشد. استان بریتیش کلمبیا برنامه مهاجرت تجاری و کارآفرینی را برای متقاضیانی که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا را دارند، ارائه نموده است.

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا پایلوت منطقه ای

برای مهاجرت به کانادا، روش های استانی وجود دارد که در یک دوره خاص برای برآورد هدف مهاجرتی تعیین شده ارائه می شود. اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا سعی نموده است برای متقاضیان مهاجرت به بریتیش کلمبیا، برنامه مهاجرت کارآفرینی صدهزار دلاری را درقالب یک طرح پایلوت معرفی نماید. طول مدت این طرح 2 سال می باشد تا وضعیت این برنامه مهاجرتی و بازخوردهای آن مشخص گردد

برنامه اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، روش های استانی می باشد، که استان بریتیش کلمبیا برنامه مهاجرت اکسپرس انتری را در همین رابطه معرفی نموده است.

برنامه مهاجرت کارگران ماهر استان بریتیش کلمبیا

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، روش های استانی می باشد، که استان بریتیش کلمبیا برنامه مهاجرت کارگران ماهر را در همین رابطه معرفی نموده است.