Quebec cancelled 18000 Skilled Worker

بررسی 18000 پرونده اسکیلد ورکر کبک متوقف گردید.

با توجه به لایحه پیشنهادی اخیر اداره مهاجرت کبک، بررسی کلیه پرونده های اسکیلد ورکر کبک که هنوز به مرحله تصمیم گیری نرسیده اند، متوقف شده است و با تصویب مجلس، این پرونده ها بسته شده و هزینه دولتی مسترد خواهد شد.

لایحه ای به نام Bill 9 مبنای این تصمیم گیری برای اداره مهاجرت کبک بوده است. نقطه نظر جدید در میان سیاست گذاران اداره مهاجرت کبک مبنی بر این است که مهاجرینی که قصد اقامت در استان کبک را دارند باید زبان فرانسوی را خوب بیاموزند تا بتوانند در کنار سایر شهروندان و همراه با ارزش های کبک، اقامت جدید خود را به نحو موثری آغاز کنند.

پول متقاضیان این گروه از مهاجران مطابق قانون عودت داده خواهد شد.

بنابراین کلیه متقاضیانی که تا قبل از 2 آگوست 2018 از این روش اقدام به بازکردن پرونده مهاجرتی کرده اند، شامل این قانون شده و باید از طریق قانون جدید Arima اقدام نمایند

ثبت نام برای مهاجرت کبک – سیستم آریما (ARRIMA)

از کلیه موکلین که حداقل در یکی از مهارتهای شنیداری یا گفتاری امتیاز B2 را دریافت کردند، دعوت میشود که برای ارزیابی فرم را تکمیل نمایید