برنامه نیروی متخصص فدرال اسکیلد ورکر مهاجرت به کانادا Canada Federal

برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه Personal Support Worker (PSW) فرم ارزیابی زیر را تکمیل کنید.

برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه Personal Support Worker (PSW) فرم ارزیابی زیر را تکمیل کنید.