برنامه نیروی متخصص فدرال اسکیلد ورکر مهاجرت به کانادا Canada Federal

اگر سابقه تخصصی و حرفه ای دارید، برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق دریافت پیشنهاد شغلی، فرم ارزیابی را تکمیل کنید. 

اگر سابقه تخصصی و حرفه ای دارید، برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق دریافت پیشنهاد شغلی، فرم ارزیابی را تکمیل کنید.