آمار تعداد پرونده های متقاضیان اقامت دائم و موقت کاناد 2019
آمار تعداد پرونده های متقاضیان اقامت دائم و موقت کاناد 2019

آمار تعداد پرونده های در صف نوبت انتظار متقاضیان اقامت دائم و موقت کانادا

مطابق تحلیل آماری که لیکزبیس در فوریه 2019 منتشر کرد،تعداد کل پرونده های در صف نوبت انتظار متقاضیان دریافت اقامت دائم و اقامت موقت  در سال 2018، رشد چشم گیری نسبت به سال های 2017 و 2016 داشته است.

” تعداد متقاضیان در صف نوبت انتظار اقامت موقت کانادا”

Backlog Growth – Number of TR (Temporary Resident) Applicants

تعداد پرونده های اقامت موقت (TR) تا 28 فوریه 20161,274
تعداد پرونده های اقامت موقت (TR) تا 28 فوریه20173,639
تعداد پرونده های اقامت موقت (TR) تا 28 فوریه 20188,138
نمودار رشد متقاضیان اقامت موقت کانادا

” تعداد متقاضیان در صف نوبت انتظار اقامت دائم کانادا”

Backlog Growth – Number of PR (Permanent Resident) Applicants

“آمار بیشترین پرونده های در صف نوبت انتظار اقامت دائم، موقت و درخواست پناهنگی

بر مبنای کشور محل تولد متقاضی

کشوراقامت موقتاقامت دائمدرخواست پناهندگی
هند371264872
پاکستان370932420
چین4261,812314
نیجریه22692,571
ایران5,4111,523205
اقامت موقت
هند371
پاکستان370
چین426
نیجریه22
ایران5,411
اقامت دائم
هند264
پاکستان932
چین1,812
نیجریه69
ایران1,523
درخواست پناهندگی
هند872
پاکستان420
چین314
نیجریه2,571
ایران205

نمودار بیشترین پرونده های در صف نوبت انتظار اقامت دائم، موقت و درخواست پناهندگی براساس کشور محل تولد متقاضی

نمودار بیشترین پرونده های اقامت دائم، موقت و درخواست پناهندگی براساس کشور محل تولد متقاضی

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.