جدیدترین قرعه‌ کشی اکسپرس انتری (Express Entry) 10 آوریل 2024

جدیدترین قرعه‌ کشی اکسپرس انتری 10 آوریل 2024

در آخرین و جدیدترین قرعه‌کشی اکسپرس انتری که در 10 آوریل 2024 برگزار شد، 1280 دعوتنامه برای درخواست (ITA) صادر شد .حداقل امتیاز سیستم جامع CRS دراو 292، برابر با 549 بود
اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی هدفمند 289 مختص مشاغل حمل و نقل

اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی هدفمند 289 مختص مشاغل حمل و نقل

آخرین و جدیدترین قرعه کشی اکسپرس انتری فدرال پذیرش هدفمند 289 برای مشا…
حداقل امتیاز اکسپرس اینتری فدرال 2024 امتیازهای آخرین دراو و قرعه کشی 286

اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 288

آخرین دراو و قرعه کشی اکسپرس اینتری فدرال پذیرش 286 برگزار گردید…
اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 286
اکسپرس انتری فدرال قرعه کشی 283