نتایج مهاجرت استانی کانادا در دسامبر 2020
نتایج مهاجرت استانی کانادا در دسامبر 2020

نتایج مهاجرت استانی کانادا در نوامبر 2020

نتایج مهاجرت استانی کانادا در نوامبر 2020 نشان می دهد که برخی از استان ها موفق شده اند، اقدام به پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های نیروی متخصص، کارآفرینی و سرمایه گذاری کنند، در مجموع 3,583 متقاضی در ماه نوامبر دعوتنامه دریافت کرده اند و می توانند مراحل بعدی مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم خود را ادامه دهند.

علاوه بر برنامه های مهاجرت دولت فدرال، که عمده ترین و معروف ترین آن سیستم اکسپرس انتری فدرال می باشد، برخی برنامه های انتخابی مهاجرت استانی کانادا در ماه دسامبر 2020، همچنان اقدام به پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا می کرده اند. استان های کانادا می توانند از طریق این برنامه ها، اقدام به دعوت و پذیرش متقاضیان از طریق برنامه های نیروی متخصص و برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری نمایند.

برنامه انتخابی استانی کانادا

برنامه انتخابی استانی کانادا معروف به Canada Provincial Nominee Program با پذیرش تقریبی 200 متفاضی مهاجرت به کانادا آغاز گردید. هم اکنون با رشد چشمگیری در انتخاب و پذیرش متقاضی به رغم بالای  80،000 اقامت دائم جدید در هر سال رسیده است.

طبق توافق دولت فدرال با استان ها و سرزمین های شمالی کانادا، برنامه انتخابی استانی کانادا به استان ها و سرزمین های شرکت کننده کانادا اجازه می دهد هر ساله تعداد مشخصی از متقاضیان مهاجرت به کانادا را انتخاب و آنها را برای اقامت دائم به اداره مهاجرت فدرال کانادا، معرفی کنند.

ساسکاچوان رتبه اول در ماه دسامبر 2020

طبق نتایج مهاجرت استانی کانادا در دسامبر 2020، استان ساسکاچوان توانسته است از طریق برنامه های انتخابی استانی انتاریو برای 1,140 متقاضی دعوتنامه صادر نماید که این افراد می توانند فرآیند اقامت دائم کانادا خود را شروع کنند.

نتایج مهاجرت استانی کانادا در دسامبر 2020

استان انتاریو

 • 668 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه الویتهای سرمایه انسانی انتاریو در تاریخ 15 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • هیچ دعوتنامه ای برای متقاضیان برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان انتاریو در ماه دسامبر 2020 صادر نگردید.
 • هیچ دعوتنامه ای برای متقاضیان برنامه نیروی کار ماهر یا اسکیلد تریدز انتاریو درماه دسامبر 2020 صادر نگردید.

امکان مهاجرت به انتاریو از طریق برنامه های الویتهای سرمایه انسانی، نیروی متخصص فرانسوی زبان و نیروی کار ماهر یا اسکیلد تریدز وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان انتاریو می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان بریتیش کلمبیا

 • 68 دعوتنامه برای متقاضیان در هز 4 زیر گروه، نیروی متخصص و ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا در برنامه پایلوت حوزه تکنولوژی بریتیش کلمبیا در تاریخ 1 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 256 دعوتنامه برای متقاضیان در هز 5 زیر گروه، برنامه های نیروی متخصص و ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا در تاریخ 8 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 92 دعوتنامه برای متقاضیان در هز 4 زیر گروه، نیروی متخصص و ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا در برنامه پایلوت حوزه تکنولوژی بریتیش کلمبیا در تاریخ 15 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 230 دعوتنامه برای متقاضیان در هز 5 زیر گروه، برنامه های نیروی متخصص و ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا در تاریخ 22 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 58 دعوتنامه برای متقاضیان در هز 4 زیر گروه، نیروی متخصص و ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا در برنامه پایلوت حوزه تکنولوژی بریتیش کلمبیا در تاریخ 29 دسامبر 2020 صادر گردید.

امکان مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق برنامه های پایلوت حوزه تکنولوژی بریتیش کلمبیا، نیروی متخصص و نیروی ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و کارآفرینی برتییش کلمبیا وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان بریتیش کلمبیا می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان پرنس ادوارد آیلند

 • 174 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه نیروی متخصص و نیروی کار ماهر در زیر مجموعه برنامه اکسپرس انتری پرنس ادوارد آیلند در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 21 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه کار آفرینی پرنس ادوارد آیلند در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
امکان مهاجرت به پرنس ادوارد آیلند از طریق برنامه های اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند و کارآفرینی پرنس ادوارد آیلند وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان پرنس ادوارد آیلند می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان ساسکاچوان

انتخاب اول : 1 دسامبر 2020

 • 138 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان در تاریخ 1 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 426 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان در تاریخ 1 دسامبر 2020 صادر گردید.

انتخاب دوم : 17 دسامبر 2020

 • 190 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 386 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
امکان مهاجرت به ساسکاچوان از طریق برنامه های اکسپرس انتری ساسکاچوان و مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان ساسکاچوان می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان کبک

 • 233 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه اسکیلد ورکر و یا نیروی متخصص کبک از طریق سیستم آریما در تاریخ 16 دسامبر 2020 صادر گردید.
امکان مهاجرت به کبک از طریق برنامه های نیروی متخصص کبک در سیستم آریما و کارآفرینی و سرمایه گذاری کبک وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان منیتوبا

انتخاب اول اکسپرس انتری منیتوبا: 17 دسامبر 2020

 • 329 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه نیروی متخصص و یا اسکیلد ورکر ساکن منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 50 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه نیروی متخصص و یا اسکیلد ورکر خارجی منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 17 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 40 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه فارغ التحصیلان بین المللی استان منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 17 دسامبر صادر گردید.

انتخاب دوم اکسپرس انتری منیتوبا: 30 دسامبر 2020

 • 157 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه نیروی متخصص و یا اسکیلد ورکر ساکن منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 30 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 13 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه نیروی متخصص و یا اسکیلد ورکر خارجی منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 30 دسامبر 2020 صادر گردید.
 • 18 دعوتنامه برای متقاضیان زیر گروه فارغ التحصیلان بین المللی استان منیتوبا از برنامه اکسپرس انتری منیتوبا در تاریخ 30 دسامبر 2020 صادر گردید.

برنامه کارآفرینی منیتوبا

 • 4 بیزنس پلن در ماه دسامبر 2020 برای برنامه کارآفرینی منیتوبا ارائه شده است
 • 2 دعوتنامه برای متقاضیانی که بیزنس پلن آنها در ماه دسامبر 2020 برای برنامه کارآفرینی منیتوبا تایید شده و باید پرونده خود را برای بررسی نهایی ارائه کنند، صادر گردید.
 • 3 دعوتنامه قبولی برای متقاضیان برنامه کارآفرینی منیتوبا در ماه دسامبر صادر گردید.
امکان مهاجرت به منیتوبا از طریق برنامه های اکسپرس انتری منیتوبا و سرمایه گذاری یا کارآفرینی منیتوبا وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان منیتوبا می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

استان نوا اسکوشیا

برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا

 • 34 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه کارآفریتی نوا اسکوشیا در تاریخ 9 دسامبر 2020 صادر گردید.

برنامه کارآفرینی فارغ التحیصلان نوا اسکوشیا

 • 2 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه کارآفریتی فارغ التحصیلان نوا اسکوشیا در تاریخ 9 دسامبر 2020 صادر گردید.
امکان مهاجرت به نوا اسکوشیا از طریق برنامه های اکسپرس انتری نوا اسکوشیا، مشاغل موردنیاز نوا اسکوشیا، کارآفرینی فارغ التحصیلان نوا اسکوشیا و سرمایه گذاری یا کارآفرینی نوا اسکوشیا وجود داشته و متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان نوا اسکوشیا می توانند پرونده های مهاجرتی خود را شروع کنند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.

لطفا در صورتیکه مایل هستید که برای پذیرش در سیستم اکسپرس انتری خود اقدام نمایید؛فرم ارزیابی را تکمیل کرده و اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید، تا همکاران و مشاوران این بخش با شما تماس بگیرند.

برای اطلاع از وضعیت پرونده و پی گیری آن به دنبال راه حلی هستید؟

شما می توانید با استفاده از گزارش GCMS  نوت پرونده ، جزییات پرونده مهاجرتی شامل مدارک و نقطه نظرات آفیسر مهاجرتی را دریافت نمایید.

چنانچه مایل هستید از این طریق اقدام نمایید، بر روی درخواست “GCMS نوت پرونده ” کلیک نمایید.