اکسپرس انتری فدرال پذیرش 226
انباشت پرونده های مهاجرت کانادا به 2.4 میلیون پرونده افزایش یافت
از بین رفتن رویای آمدن به کانادا 105 متقاضی رد شده ایرانی و شکایت آنها در دادگاه کانادا