حسین مردانی

من از مجموعه آی تی سی ممنون هستم. ویزای توریستی من و خانواده ام بدون مشکل و مطابق با زمانی که اداره مهاجرت کانادا گفته بود، دریافت شد.