اقامت دائم پرتغال

قرار بر این است قانونی جدید وضع شود که بنا بر آن یک گزینه جدید در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد. این گزینه جدید مبتنی بر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می باشد:

سرمایه گذاری به ارزش سیصد و پنجاه هزار یورو در مناطق روستایی مشخص یا مناطق دیگری که از سرمایه گذاری سود برند. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات شرایط خاصی دارد که باید لحاظ شود.

گزینه سرمایه گذاری به ارزش پانصد هزار یورو برای املاک و مستغلاتی که در لیسبون یا دیگر مناطق شهری خریداری شده باشد نیز همچنان در دسترس است. این گزینه بسیار وسوسه انگیز می باشد چون ارزش املاک افزایش خواهد یافت و به آسانی قابل اجاره یا فروش خواهد بود.

هر دو گزینه در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داشت تا انتخاب های بیشتری جهت سرمایه گذاری در دسترس باشد. به محض اینکه امکان انتخاب گزینه جدید میسر گردد، جزئیات آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

منبع:

http://confederationpartners.com/portugal-new-category-of-real-estate-investment-proposed/

اقامت دائم پرتغال

اقامت دائم پرتغال